ការមរៀនសូ្តដ៏សាវាហាប់

ការផតួ្ចផ្ត ើមនេ ះត្ រូវបានតាកត់ ែងឡើងដ� ើម្បបី ំពេ ញទៅល� ើសេ ចក្តីត្ រូវការរបស់ សិស្សទាំងឡាយដែ លមានទេពកោ សល្យផ្នែ កសិក្សាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់។ សាលាមធ្យម សិក្សា Lyndale គឺជាសាលាមួយចំនួនតូច កនុង្ ចំណោមសាលាឯទ� ៀតរបស់ក្រ សួង អបរ់ កំ នុង្ រដ ្ឋ ដែ លបានទទួ លស្គាល់ជាផលូ្វការដ� ើម្ផបី ្តល់កម្មវធិ ីសម្រា ងំ សិស្សចូលរ� ៀន សម្រា បស់ ិស្សដែ លមានទេពកោ សល្យ។ កម្មវធិ ីនេ ះមានបំណងដ� ើម្ផបី ្តល់ឱកាស សម្រា បស់ ិស្សឲ្យបង្ ើតក នូវជំនាញការស� ុើបអង្កេ ត ការដោះស្រា យបញ្ហា ការវែ កញែ ក និងការគិតប្រ កបដោយប្រ ឌិតញាណ ដែ លនឹងសាកល្បង ហ ើយទាកទ់ ិនពួកគេ កនុង្ រប� ៀបនៃការរ� ៀនសូត្រ យ៉ា ងសកម្មជាទ ីបំផុត។ ល� ើផ្នែ កសិក្សា កម្មវធិ ីផ្តល់ដល់កុមារ ទាងំ នេ ះនូវអៗ្វី ដែ លមានតម្លៃ ច្រើនជាងតំរះិ ចេ ះដឹងប៉ុណ្ ណ ោះ មាននយ័ ថាវាផ្តល់ដល់ ពួកគេ នូវចំណង់ដ� ើម្បីរ� ៀនសូត្រ ។

ការសិក្សាបន្ ថែមល� ើមុខវជ្ិ ជា សាកលវទ្ិ យាល័យ

កម្មវធិ ីនេ ះផ្តល់ឱកាសសម្រា បស់ ិស្សដែ លមានលទ្ឋភាពរបស់យ� ើង ដ� ើម្ពបី ង្រី កការ រ� ៀនសូត្រ របស់ពួកគេ កនុង្ ផ្នែ កមុខវជ្ិ ជា ជាកលា់ កមួ់ យចំនួន ដោយបំពេ ញមុខវជ្ិ ជា សា កលវទ្ិ យាល័យមួយនៅកនុ្ងឆ្នាសំ ិក្សាដំបូង ជាផ្នែ កនៃកម្មវធិ ីថ្នាកទ់ ី១២របស់ពួកគេ ។ គ្ រូបង្រៀនរបស់យ� ើងនឹងផ្តល់ការផ្គតផ់ ្គងក់ នុង្ តួនាទីណែ នា ំ ដល់សិស្សទាងំ ឡាយ ដែ លសិក្សាបន្ ថែមល� ើមុខវជ្ិ ជា សាកលវទ្ិ យាល័យ។ កម្មវធិ ីនេ ះត្ រូវបានគាទ្រដំ ោយ អាជ្ញា ធរកម្មវធិ ីសិក្សា និងពិនិត្យវាយតម្លៃ រដ្ឋវចិ តូរយី ៉ា (VCAA)។ ប្រ សិនប� ើសិស្សម្នាក ់ បញ្ចបក់ ម្មវធិ ីដោយជោគជយ័ ហ ើយបំពេ ញតាមគោលការណ៍ ណែ នាល�ំ ើភាពអាច ទទួ លបានរបស់ VCAA ការសិក្សាមុខវជ្ិ ជា សាកលវទ្ិ យាល័យនឹងត្ រូវបានរាបយ់ កថា ជាការសិក្សាល� ើមុខវជ្ិ ជា VCE ទីប្រា មួំ យរបស់សិស្ស ហ យអាចដាកប់ ញ្ចូលកនុ្ងការ គណនា ATAR របស់សិស្ស (លំដាប់នៃការប្រឡ ងដ� ើម្បីចូលរ� ៀននៅឧត្តមសិក្សា អូស្រ្តាលី)។ សិស្សទាំងឡាយណាដែ លបានបំពេ ញ U.E.S. ដោយជោគជ័យ នឹងត្ រូវ បានដាកន់ ៅកនុ្ងចំណាតថ្នា់ កព់ ិសេ សមួយដែ លនឹងបង្ហា ញឲ្យឃ ញជាកច្់ បាស់ដល់ មន្ត្រីជ ្រើសរ� សើ សិស្សចូលរ� ៀននៅសាកលវទ្ិ យាល័យ ថាសិស្សទាងំ នោ ះបានបំពេ ញ ការសិក្សាកម្រិ តឧត្តមសិក្សា បន្ ថែមល� ើការសិក្សា VCE របស់ពួកគេ ។

Headstart

នេ ះគឺជាកម្មវធិ ិសិក្សាដរ៏ ភំ បើ មួយ ដែ លមានបំណងដ� ើម្បីត ្រៀមសិស្សឲ្យបានប្រ កប ដោយប្រា កដនិយម និងការផ្គត់ផ្គង់ដែ លមានន័យដល់ការផ្លា ស់ប្តូរងាយស្ រួលរបស់ សិស្ស ពីឆ្នាសំ ិក្សាមួយ ទៅឆ្នាសំ ិក្សាមួយទ� ៀត។ កម្មវធិ ីនេ ះនឹងផ្តល់អានុភាពផ្នែ កអប ់ រទំៅដល់សិស្សរបស់យ� ើងទាងំ អស់ ដោយពង្ រឹងជំនាញការសិក្សារបស់ពួកគេ តាម រយៈការចាបផ្ត់ ើមនៃមុខវជ្ិ ជា នៅឆ្នាខាំ ងមុខ កនុង្ រយៈពេ លបីសប្តាហ ៏ចុងក្រោយនៃឆ្នា ំ សិក្សានេ ះ។ ការនេ ះនឹងបានជាគុណប្រយោ ជន៏ដល់សិស្សមធ្យមសិក្សាថ្នាក់ខ្ពស់ ដោយព្រោះថា ពួកគេ នឹងបានត្រៀមខ្លួនប្រស� ើរសម្រា ប់ភាពតឹងរ៉ឹងនៃតម្ រូវការ VCE។ កម្មវធិ ី Headstart នឹងជួយ សិស្សឲ្យបំពេ ញការសិក្សារបស់ពួកគេដ ោយមានការទុក ចិត្ត និងការទទួ លបានជោគជ័យ។

ឧបករណ៏ភ្លេ ង និងសម្លេ ង

យ� ើងមានសិស្សជាច ្រើនរ� ៀនលេ ងឧបករណ៏ភ្លេ ងខុសៗគ្នា។ ជំនាញរបស់ពួកគេត្ រូវ នបង្ រួបបង្ រួមដ ោយការចូលរួម កនុង្ វងត់ ន្រី ្តវទ្ិ យាល័យ និងក្ រុមភ្លេ ងតូចៗផ្សេ ងៗ គ្នា ។ សិស្សទាងំ នេ ះរកី ចំរ� នើ ដែ លក� ើតចេ ញមកពីភាពលំបាកនៃការសម្តែង និងការ លេ ងជាមួ យគ្នា។ កម្មវធិ ីភ្លេ ងរបស់វទ្ិ យាល័យប� ើកទូលាយដល់អ្នកចម្រៀងដែ លជាប ់ ចិត្តមកពីគ្រ បក់ ម្រិ ត។ ការសម្តែងជាទ� ៀងទាតន់ ៅកនុ្ង និងខាងក្រៅវទ្ិ យាល័យបាន គ្រោងឡ ងកនុង្ អំឡុងឆ្នាសំ ិក្សា ហ យការនេ ះជួយ ស្សឲ្យបានក្លាយជាអ្នកសម្តែង ដែ លមានការទុកចិត្តនៅកនុ្ងវយ័ ក្មេ ង។

ហួសពីនេ ះ និងទៅឯនាយ

កូនប្ រុស និងកូនស្រី របស់លោ កអ្នកនឹងត្ រូវបានល� ើកទឹកចិត្តឲ្យចូលរួម កនុង្ សិក្ខា សា លាផ្នែ កអភវិ ឌ្ឍនមួ៏ យចំនួន ចាតចែ់ ងឡ ើងដោយអ្នកឯកទេសកនុង្ មុខជំនាញល� ើការ សិក្សា ការគ្រ បគ្រ់ ងពេ លវេ លា និងការជំរុញទឹកចិត្ត។ ការផ្គតផ់ ្គងដ់ ធ៏ ទំ ូលាយកនុ្ងផ្នែ ក សុខុមាលភាពសិស្ស និងការប្ រឹក្សាល� ើមុខអាជីព មានផ្តល់សម្រា ប់សិស្សទាំងអស់ គ្រ ប់ពេ លវេ លា។

អីម៊៉េលៈ lyndale.sc@edumail.vic.gov.au
ទូរស័ព្ទៈ (03) 9795 2366
ទូរសារៈ (03) 9790 1466
www.lyndale.vic.edu.au
លេ ខកូដស្ថាប័នសិក្សាៈ 00861k