Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Khmer

ការមរៀនសូ្តដ៏សាវាហាប់

ការផតួ្ចផ្ត ើមនេ ះត្ រូវបានតាកត់ ែងឡើងដ� ើម្បបី ំពេ ញទៅល� ើសេ ចក្តីត្ រូវការរបស់ សិស្សទាំងឡាយដែ លមានទេពកោ សល្យផ្នែ កសិក្សាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់។ សាលាមធ្យម សិក្សា Lyndale គឺជាសាលាមួយចំនួនតូច កនុង្ ចំណោមសាលាឯទ� ៀតរបស់ក្រ សួង អបរ់ កំ នុង្ រដ ្ឋ ដែ លបានទទួ លស្គាល់ជាផលូ្វការដ� ើម្ផបី ្តល់កម្មវធិ ីសម្រា ងំ សិស្សចូលរ� ៀន សម្រា បស់ ិស្សដែ លមានទេពកោ សល្យ។ កម្មវធិ ីនេ ះមានបំណងដ� ើម្ផបី ្តល់ឱកាស សម្រា បស់ ិស្សឲ្យបង្ ើតក នូវជំនាញការស� ុើបអង្កេ ត ការដោះស្រា យបញ្ហា ការវែ កញែ ក និងការគិតប្រ កបដោយប្រ ឌិតញាណ ដែ លនឹងសាកល្បង ហ ើយទាកទ់ ិនពួកគេ កនុង្ រប� ៀបនៃការរ� ៀនសូត្រ យ៉ា ងសកម្មជាទ ីបំផុត។ ល� ើផ្នែ កសិក្សា កម្មវធិ ីផ្តល់ដល់កុមារ ទាងំ នេ ះនូវអៗ្វី ដែ លមានតម្លៃ ច្រើនជាងតំរះិ ចេ ះដឹងប៉ុណ្ ណ ោះ មាននយ័ ថាវាផ្តល់ដល់ ពួកគេ នូវចំណង់ដ� ើម្បីរ� ៀនសូត្រ ។

ការសិក្សាបន្ ថែមល� ើមុខវជ្ិ ជា សាកលវទ្ិ យាល័យ

Chương trình này mang lại cho các em có năng khiếu cơ hội để mở rộng việc học tập trong một lĩnh vực cụ thể với việc học tập các môn ở năm nhất đại học như một phần trong chương trình học Lớp 12. Các giáo viên của chúng tôi sẽ hỗ trợ các em học sinh của chương trình Học tập Mở rộng với vai trò là người cố vấn. Chương trình này do Cơ quan Phụ trách Chương trình học và Đánh giá bang Victoria cấp phép. Nếu học sinh hoàn thành chương trình thành công và đáp ứng các điều kiện của VCAA, việc học này sẽ được tính là học VCE cấp 6 và có thể được đưa vào ATAR (Xếp hạng Nhập học bậc Đại học của Úc) của học sinh. Học sinh hoàn thành chương trình Đại học Mở rộng sẽ được xếp vào diện đặc biệt, học sinh thuộc diện này sẽ tạo được nổi bật cho bản thân với các viên chức tuyển sinh vào đại học vì các em đã theo học bậc đại học ngoài việc học VCE.

Headstart

នេ ះគឺជាកម្មវធិ ិសិក្សាដរ៏ ភំ បើ មួយ ដែ លមានបំណងដ� ើម្បីត ្រៀមសិស្សឲ្យបានប្រ កប ដោយប្រា កដនិយម និងការផ្គត់ផ្គង់ដែ លមានន័យដល់ការផ្លា ស់ប្តូរងាយស្ រួលរបស់ សិស្ស ពីឆ្នាសំ ិក្សាមួយ ទៅឆ្នាសំ ិក្សាមួយទ� ៀត។ កម្មវធិ ីនេ ះនឹងផ្តល់អានុភាពផ្នែ កអប ់ រទំៅដល់សិស្សរបស់យ� ើងទាងំ អស់ ដោយពង្ រឹងជំនាញការសិក្សារបស់ពួកគេ តាម រយៈការចាបផ្ត់ ើមនៃមុខវជ្ិ ជា នៅឆ្នាខាំ ងមុខ កនុង្ រយៈពេ លបីសប្តាហ ៏ចុងក្រោយនៃឆ្នា ំ សិក្សានេ ះ។ ការនេ ះនឹងបានជាគុណប្រយោ ជន៏ដល់សិស្សមធ្យមសិក្សាថ្នាក់ខ្ពស់ ដោយព្រោះថា ពួកគេ នឹងបានត្រៀមខ្លួនប្រស� ើរសម្រា ប់ភាពតឹងរ៉ឹងនៃតម្ រូវការ VCE។ កម្មវធិ ី Headstart នឹងជួយ សិស្សឲ្យបំពេ ញការសិក្សារបស់ពួកគេដ ោយមានការទុក ចិត្ត និងការទទួ លបានជោគជ័យ។

ឧបករណ៏ភ្លេ ង និងសម្លេ ង

យ� ើងមានសិស្សជាច ្រើនរ� ៀនលេ ងឧបករណ៏ភ្លេ ងខុសៗគ្នា។ ជំនាញរបស់ពួកគេត្ រូវ នបង្ រួបបង្ រួមដ ោយការចូលរួម កនុង្ វងត់ ន្រី ្តវទ្ិ យាល័យ និងក្ រុមភ្លេ ងតូចៗផ្សេ ងៗ គ្នា ។ សិស្សទាងំ នេ ះរកី ចំរ� នើ ដែ លក� ើតចេ ញមកពីភាពលំបាកនៃការសម្តែង និងការ លេ ងជាមួ យគ្នា។ កម្មវធិ ីភ្លេ ងរបស់វទ្ិ យាល័យប� ើកទូលាយដល់អ្នកចម្រៀងដែ លជាប ់ ចិត្តមកពីគ្រ បក់ ម្រិ ត។ ការសម្តែងជាទ� ៀងទាតន់ ៅកនុ្ង និងខាងក្រៅវទ្ិ យាល័យបាន គ្រោងឡ ងកនុង្ អំឡុងឆ្នាសំ ិក្សា ហ យការនេ ះជួយ ស្សឲ្យបានក្លាយជាអ្នកសម្តែង ដែ លមានការទុកចិត្តនៅកនុ្ងវយ័ ក្មេ ង។

ហួសពីនេ ះ និងទៅឯនាយ

កូនប្ រុស និងកូនស្រី របស់លោ កអ្នកនឹងត្ រូវបានល� ើកទឹកចិត្តឲ្យចូលរួម កនុង្ សិក្ខា សា លាផ្នែ កអភវិ ឌ្ឍនមួ៏ យចំនួន ចាតចែ់ ងឡ ើងដោយអ្នកឯកទេសកនុង្ មុខជំនាញល� ើការ សិក្សា ការគ្រ បគ្រ់ ងពេ លវេ លា និងការជំរុញទឹកចិត្ត។ ការផ្គតផ់ ្គងដ់ ធ៏ ទំ ូលាយកនុ្ងផ្នែ ក សុខុមាលភាពសិស្ស និងការប្ រឹក្សាល� ើមុខអាជីព មានផ្តល់សម្រា ប់សិស្សទាំងអស់ គ្រ ប់ពេ លវេ លា។

លេ ខកូដស្ថាប័នសិក្សាៈ 00861k